Mikä ihmeen juta?

Juta on lyhenne julkisesta talousjohtamisesta, joka on yksi Tampereen hallintotieteiden tutkinto-ohjelman viidestä (maisteri)opintosuunnasta. Julkinen talousjohtaminen syntyi tutkintouudistuksen myötä, kun hallintotieteiden vanhat talouspääaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi (fila) ja kunnallistalous (kuta) yhdistettiin yhdeksi opintosuunnaksi. Nykyiseen laaja-alaiseen hallintotieteiden tutkintorakenteeseen siirryttiin Tampereen yliopistossa syksyllä 2012. Käytännössä pääaineilijoihin ei enää ole, sillä pääainepohjaisia opintoja pystyi suorittamaan vain heinäkuun 2015 loppuun saakka. Vanhat pääaineilijat ovat siis jo valmistuneet tai vaihtaneet uuteen tutkintorakenteeseen. Syyslukukauden 2015 alussa hallintotieteiden kurssitarjontaa uudistettiin, jotta kurssit vastaisivat paremmin sekä opiskelijan että työelämän tarpeita. Kurssitarjontauudistus ei koske opiskelijoita, jotka ovat valmistuneet ennen syyslukukautta 2015. Opiskelijat (aloitusvuosi 2012-2014), jotka ovat aloittaneet opintonsa vanhassa opetusohjelmassa ja jatkavat uuteen, löytävät siirtymäsäännökset täältä.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskellaan jokaisesta opintosuunnasta yksi kurssi sekä kurssi Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä. Näitä kutsutaan ns. kulmakursseiksi. Yhteensä kulmakursseja on kuusi ja ne muodostavat tutkinnon perusopinnot. Noin toisen opintovuoden jälkeen haetaan kiinnittymistä valitsemaansa hallintotieteiden maisteriopintosuuntaan, josta on ensin suoritetty vähintään kulmakurssin lisäksi suuntaavat aineopinnot sekä muita mahdollisia ns. kriteeriopinnoiksi määriteltyjä edeltäviä opintoja. Valitun opintosuunnan kulmakurssi sekä kriteeriopinnot muodostavat opintosuuntaan suuntaavan moduulin.

”Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.”

Julkisen talousjohtamisen suuntaava moduuli muodostuu opetussuunnitelmassa 2015-2018 seuraavasti:

Lisäksi julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan suuntaava opiskelija opiskelee 10-30 op Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot -moduulista. Suositeltavaa on käydä myös opintojakso KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op.

Julkisen talousjohtamisen kandidaattipolku kurssilinkkeineen löytyy täältä.

Juta opsu 15-17