T&A-maisteriohjelma

T&A:nakin tunnettu tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma on yksi Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun erillisistä maisteriohjelmista. T&A:ssa voi opiskella neljässä eri opintosuunnassa: hallintotieteiden puolella julkisessa talousjohtamisessa ja julkisoikeudessa, jolloin opiskelija valmistuu hallintotieteiden maisteriksi, sekä kauppatieteiden puolella yrityksen laskentatoimen ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa, joista valmistutaan kauppatieteiden maisteriksi. Maisteriohjelma toteutetaan opintosuuntien yhteistyönä.

T&A-maisteriohjelmaan hakeudutaan vuosittain Tampereen yliopiston erillisvalinnassa, jonka hakuaika on yleensä helmikuussa.  Valinta maisteriohjelmaan tapahtuu harkinnanvaraisesti aiempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella. Ohjelmaan hyväksymisen edellytyksenä on soveltuva kandidaatin tutkinto (tai sen valmistuminen seuraavan syksyn aikana) tai kiitettävin arvosanoin suoritettu ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta sisältäen vahvasti laskentatoimen ja/tai oikeustieteen opintoja.

Hallintotieteiden opinto-oikeuden omaava opiskelijan tutkinnon rakenteeseen kuuluvat kurssit, jotka suoritettuaan opiskelijalla on koulutuksellinen valmius suorittaa tarpeellisen työkokemuksen hankittuaan HT-tutkinto. Toimittuaan aikansa HT-tarkastajana tämä voi vielä erikoistua JHT-tilintarkastajatutkinnolla julkishallinnon ja -talouden tarkastukseen, ja KHT-tilintarkastajatutkinnolla yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastukseen. Uusi tilintarkastuslaki sekä laki julkishallinnon ja -talouden tarkastuksesta tulivat voimaan 1.1.2016. Samalla kumottiin vanhat lait eli tilintarkastuslaki (13.4.2007/459) ja laki julkishallinnon ja -talouden tarkastajista (1.4.1999/467).

Maisteritutkinnon laajuus on T&A:ssakin 120 op ja käytännössä se on toiminut monesti vaihtoehtona ns. tavallisille julkisen talousjohtamisen maisteriopinnoille, jotka sisältävät pääasiassa julkisyhteisöjen talouteen liittyviä syventäviä opintoja. Maisteriohjelmassa oleva jutan opintosuuntalainen käy myös pääosin samat syventävät HALJTS-kurssit, mutta lisäksi hän käy myös esimerkiksi julkisoikeuden ja yrityksen laskentatoimen opintoja.

Yleiset opinnot (20 op)

HALJTS01 Tilinpäätöksen tulkinta julkisessa hallinnossa, 5 op
HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö, 5 op
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus, 5 op

Menetelmäopinnot (5 op)

HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet, 5 op

Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (40 op)

HALJTS99 Pro gradu seminaari ja -tutkielma, 40 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot (20 op)

KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso, 5 op
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I, 5 op
HALJTS03 Julkiset rahoitusjärjestelmät, 5 op
HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria, 5 op
KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I, 5 op

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijan on suoritettava tutkintoa varten ainakin 35 op valinnaisia opintoja. Nämä opinnot koostuvat yleensä HT-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Vaadittavia opintoja on paljon, joten käytännössä tutkinto suoritetaan yli 120 opintopisteen laajuisena. Tämän takia tutkintoon ei kuulu lainkaan harjoittelua. T&A- ja HT-tutkinnon opinnot hallintotieteiden opintosuunnassa antavat käytännössä valmiudet sekä KHT- että JHT-tutkintoon, eikä JHT-tutkintoon vaadittaviin opintoihin tarvitse kiinnittää erikseen huomiota

Lue lisää maisteriohjelman kotisivuilta tai tule juttelemaan opintosuunnan T&A-laisien kanssa. Tilintarkastajan ammattikuvauksen löydät täältä.